You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Scenarios

Antiterrorisme - et mulig framtidsscenario

 

AI - B - IS HQ

30.08.2015 AI - B - IS har registrert hjerneaktivitet hos en gruppe personer som avslører detaljer omkring planleggingen av en terroraksjon. Systemet slår øyeblikkelig alarm!

AI - B - IS viser de antatte terroristenes identitet og fysiske posisjon, samt annen tilgjengelig etterretningsinformasjon.

Enkelte av de mistenkte befinner seg på forskjellige steder. AI - B - IS koordinerer derfor automatisk de ulike aksjonsgruppene i tilhørende områder. Teamene som har toveis kommunikasjon via AI - B - IS med operativt hovedkvarter, varsles om oppgaven.

Live-feed i form av bilder og lyd kombinert med direkte interaksjon med de mistenktes hjerner sørger for en detaljert gjengivelse av den aktuelle situasjonen.

Personellet i felten kan både gi og motta informasjon fortløpende. Alle data for hendelsen lagres automatisk i systemet. Ved behov kan den kunstige intelligensen settes i autonom modus hvor den selv er en del av aksjonen. Den finner hurtig løsningen på oppståtte situasjoner som raskt videresendes til personellets hjerner via satellitt.

- Et scenario som er å betrakte som science fiction, men ikke nødvendigvis urealistisk å tenke seg for framtiden.

Bli med og diskutér på AI - B - IS. A Brave New World!

Slik kan systemet fungere


04.05.2014 AI - B - IS har jeg definert som et supercomputer system bestående av lærende kunstig intelligens knyttet opp til ulike databasesystemer. Systemet søker opp hjernens elektriske signaturer via satellitt. Et avansert lock-on system sørger for en sømløs og uavbrutt strøm av data mellom database og hjerne. AI - B - IS er i stand til detaljert overvåking og manipulering av alle kognitive prosesser i sanntid.

I framtiden kan vi tenke oss AI - B - IS også som et autonomt system som baserer avgjørelser på lagrede opplysninger fra integrerte databasesystemer, levende bilder fra satellitt og kommunikasjon med menneske - og robothjerner i sanntid. Eksempelvis ved militære operasjoner og anti-terror aksjoner vil AI - B - IS kunne analysere ulike scenarioer og utvikle strategier før og under operasjoner. Systemets evne til å behandle og analysere enorme mengder data gir et helhetlig sanntidsbilde som gjør det mulig å ta raske avgjørelser.

Potensialene for AI - B - IS som et overvåkings- og kontrollsystem er åpenbare. Men man kan også forestille seg at systemet kan fungere som en nettsky hvor tilkoblede hjerner kan hente informasjon ved å tenke ord og setninger istedenfor å snakke. Begrensningene ligger i den menneskelige hjernens kapasitet til å behandle og lagre store informasjonsmengder. Kappløpet om å utvikle enheter som kan knyttes til eller opereres inn i hjernen for ekstra kapasitet er allerede i gang (Brain - Computer Interface).

Hjerner knyttet til hverandre gjennom nettverk i nettskyen kan samtale telepatisk og ved hjelp av bilder, lukter og emosjoner. AI leser av og kopierer elektriske signaler fra hjerne og nervesystem og sender informasjonen videre til rett mottaker. I framtiden vil kanskje hjerne-til-hjerne kommunikasjon via satellitt erstatte mobilen.

AI - B - IS preventing terror attacks


Terror attacks all over the world e.g. the attack on Charlie Hebdo might have been prevented by a system like the Artificial Intelligence Brain Interface System (AI - B - IS) monitoring and manipulating cognitive processes. AI - B - IS might detect individuals planning or executing terror attacks in real time. Enabling a swift response by the system itself and/or human personnel/robots.